奇闻异事

首页>奇闻异事 >寂静之地:墨西哥神秘地带为何毫无生机?

寂静之地:墨西哥神秘地带为何毫无生机?

发表时间:2017-12-31 21:20:19来源:阅读:
这世界有人们进不去的地带,但是没有生物生存的地方还是少数。在墨西哥北部就出现了这样一个神秘地带,荒无人烟连动物都不愿意去里面生存,这究竟是为什么呢?我们一起去看一下。

  西běilánzhōuyǒupiànshéndedài,yǒuzhemàntiāndehuángshāfēi,háiyǒuzhìdeyángguāng,gèngyǒushéděngchóngràngrénwénfēngsàngdǎnránérzhè便biànshìchóngfēnfēnduǒjìnlexià,hàizhèpiàndewēi,zhèpiàndài便biànshì西pénguójiāshēngtàibǎojìngzhī

  1966niándemǒutiān,西guójiāshíyóugōngdegōngchéngshī·bèizàizhèkāntànshíxiàn,shōuyīndiànshì线xiàndiànduìjiǎngwèixīngyáogǎntǒngdàolezhèwánquánshīxiàoyòng,“zhètóngdiànfēngbàodefēngyǎnbān,jiēshōurénlèishìjièdexìn”,yīndāngshíbèigěizhèmíngwéijìngzhī

  jìngzhīwèiběiwěi27,bǎisānjiǎoāijīnchùtóngwěi,diàndàole便biànxiāoshīyǐngzōng,fēifēiyuèshàngkōngshí,dǎohángtǒngwánquánshīlíng,érqiězàizhǒngshēnghuàshí,tóngyàngbiàndōushì,yǔnshídàochùdōushì,liúxīnggèngshìsuíshíjiànzhèpiàndàishìzhōuwéimíndefànhòután,rénmenrènwéifēichuánwàixīngyǒuzhemǒuzhǒngshéndelián

  zhèkuàiwéishímehuìchūxiànzhèmeduōshéndexiànxiàng,shízàilìngrénfèijiě,rénlèichānlexiēxiǎngxiàngjiěshìzhèxiànxiàngzhōngzhǒngchǎngshuōrènwéi,zhèdexiàfāngcúnzàiqiángdediànnéngliàngchǎng,huì使shǐxiēdiànshīlíng,dànwéishímezhèhuìyǒuqiángdechǎng,rénmenyòujiěshì,zhīnéngjiāngguījiéwéiwàixīngdechāonéngliàng

  xiànzàijiěshìqīngchǔdexiēshìqíng,jiāngláiyīnggāihuìjiěshìqīngchǔ,xiàngxìnjìngzhīhuìyǒngyuǎnchénxià

  shìjièshàngyǒuhěnduōfāngrénlèijiěshì,bǎisānjiǎo,shéndemàitiánquānzhèxiēdeshìjiànbāowéizhemendeshēnghuóbànsuízhexuéjiāxīndeyánlùn,zhèxiēzhōngjiūhuìyǒujiějuédetiān

热门排行