奇闻异事

首页>奇闻异事 >史上10大惊天巧合,肯尼迪和林肯之间的联系

史上10大惊天巧合,肯尼迪和林肯之间的联系

发表时间:2016-06-23 14:42:04来源:阅读:
相隔157年的两起凶杀案 这个巧合有点可怕,两个女人都死于英国伯明翰五英里外的一个小村庄,她们都是二十岁,在同一天生日,两人都遭遇强 奸并被勒死,人们在300码外发现了两人的尸体,而且双方死于同一天,更为巧合的是,两人都刚刚拜访朋友换了新衣服去参

xiàng157niándeliǎngxiōngshāàn

 zhèqiǎoyǒudiǎn,liǎngréndōuyīngguómínghànyīngwàidexiǎocūnzhuāng,mendōushìèrshísuì,zàitóngtiānshēng,liǎngréndōuzāoqiángjiānbìngbèi,rénmenzài300wàixiànleliǎngréndeshī,érqiěshuāngfāngtóngtiān,gèngwéiqiǎodeshì,liǎngréndōugānggāngbài访fǎngpéngyǒuhuànlexīncānjiāyànhuì

 bèizhǐkòngderéndemíngjun1wéisāngdùn,bìngqiězhèliǎngsāngdùnzuìzhōngdōubèizuìshìfàng

tuō·jiéxùnyuēhàn·dāngdewáng

 suīránliǎngrénzàishìshàngshìlièdezhèngzhìjìngzhēngduìshǒu,dànliǎngréngòngtóngcǎolexuānyán,zhèfènxuānyánzuìzǎo1776nián7yuè4qiānshǔránér,duōshùrénzhīdàodeshì,zhèliǎngréntóngtiān,1826nián7yuè4,zhèngshìxuānyánbiǎoshízhōunián

tiányóuxièleméngjun1D-Daydejìngōngdàihào

 1944nián5yuè,退tuìxiūjiāoshīlún·dào,èrshíduōniánwéilúndūndeměidiànxùnbàobiānxiěměitiāndetiányóu,jiāngpīnfàngzài,zhīzěnde,pīnxiǎnshìdeshìliǎngzhehǎitāndemíng——yóuào,háiyǒuxiēzhūOverlordMulberryděngdedài

 kǎodàodàoshìguórén,liánjun1shěnxùnle,zàijiāngshìfànghòujiǔ,mencáixiàngxìndàosuǒláidedàiwánquánshìsuíláidesuīránjiānnénghuìchūzhèxiēdài,dànshìdàozàidàoliǎngxīngdeshíjiānchūledài

 zhèzhǒngshìqíngshēngdenéngxìngfēichángzhī,gàishí亿fènzhī

tàitǎnhàotàitǎn

 1898nián,zuòjiāgēn·luóxùn(1861niánzhì1915nián),xiělepiānwéiláohuòzhětàitǎndefèidexiǎoshuō,gàishùleyīngguóháohuáyóulúnHMStàitǎnzàihéng穿chuānběi西yángdehángchéngzhōngzhuàngdàobīngshānzuìzhōngchénméideshì,yóuquēchōngdejiùshēngchuán,rényuánshāngwánghěn

 14niánzhīhòu,gòushìxiànshíshēnghuózhōngdebēiyóulúndemíngfēichángjiējìn,érqiěliǎngsōuchuándōushìyuē800yīngchǐsānluógǎnzhǎngdeháohuáyóulún,dōu4yuèfènzhuàngshànglebīngshān,wángrénshùdōujiējìn2500suīránbìngshìměijiēdōuxiàngtóng(zàiluóxùndeshìzhōng,tàitǎnqīngxùn;értàitǎnhàochénméideguòchéngjiàomànzhǎng,gàichíleliǎngxiǎoshí)

 cóngmiànshàngláijiǎng,rènshídōuyǒuchéngqiānshàngwànderényǒunéngànshāměiguózǒngtǒngzhōng,zhīyǒuxiǎofènréncáizhūshíjiàn(yònghuǒhuòbàozhàděngshù),érqiěmenméiyǒushícāozuòdehuì

 zhèjiùshìwéiàoyǐnrénzhùdeyuányīn:zhèyǒuzhǔqīngxiàngdeqiánshuǐjǐngshìshāhàishìjièlǐngxiù,huāleshíměijīngòumǎiláiqiāng,zhīhòupèngqiǎozàiměiguózǒngtǒngchēduìshídefāngzhǎodàolefèngōngzuò

 bèidòng,guǒzài1963nián10yuè16méiyǒudàozhōujiāocáiguǎndegōngzuò,hěnyǒunéngjiùshíshīshǐshàngzuìlìngrénzhǐdeànshā

 kěnlínkěnzhījiāndelián

 liǎngrénxiānhòuxiàng100niándāngxuǎnměiguózǒngtǒng(línkěn1860nián,kěnzài1960nián),liǎngrénderènzhědōushìmíngwéiyuēhànxùndenánfāngrén,zhèliǎngyuēhànxùndechūshēngniányuèxiàng100nián(ān1808,líndēng1908)liǎngmíngdechūshēngniányuèxiàngbǎinián(1839,àoěr1939),érqiěliǎngréndōushìzàijiāngshòushěnzhīqiánwáng

 línkěnshìzàiyuànbèiànshāde,zuìhòubèiwéizàicāng,érkěnshìzàicāngbèiànshāde,zuìhòushìzàiyuànbèizhuāhuòdezuìhòu,línkěnbèishādeyuànmíngjiàoyuàn,érkěnshìzài·línkěnchǎngshíbèiànshāde,gèngwéiqiǎodeshì,kěnyǒumíngjiàolínkěn(lín·línkěn)deshū,érlínkěndeshūjiàokěn

 fēnlándeduìluánshēngxiōng

 2002nián,fēnlánduì70suìdeluánshēngxiōngzàibàofēngxuězhōngzāochēhuò,bèichēzhuàngdeshì,shìshēngshímenbìngzài,mendāngshíxiàngyuēyīng,fènbiébèichēzhuàng

 wài,èrshìjǐnjǐnxiàngchàliǎngxiǎoshí,èrrénshènzhìháiméiyǒutīngshuōdexiōngbèizhuàng,yīnérxiāochúleèrrénnéngshādeshìjiěshì

lín西fěinángōng

 mendewángshìjiànyǐnleshǐshàngliánchuànzuìxuèxīngdezhànzhēng,xiàlewèiláigòngchǎnzhǔcuìzhǔdezhǒngérgèngbēideshì,wánquányǒunéngshēng,jǐnjǐnyóuqiǎo:shìshízhèngmíng,lín西zhīshìtiānshāhàigōngdeyīnmóuzhězhī,dànyóuzhīqiánshìyòngzhàdànshāhàimǒurénshībàihòujīngzàihěnchéngshàngfàngshāhàigōngle

·chámàndechuánshì

 yuēhàn·liènóngzàiniǔyuēshìdegōnglóuqiánbèichīqiāngshāxiōngshǒu·chámàn,zhíbèiguānzàiniǔyuēzhōuběideājiān

 niánhòu,měiguóguójiā广guǎnggōngjuédìngpāiyǒuguānliènóngxiǎoyángdechuánpiàn,xìngdeshì,bànyǎnliènóngdeyǎnyuánpèngqiǎojiàozuò·chámàn,yīnérhǎoláimǒuxiērénbiǎoshì,“kěndìngshìzàikāiwánxiàoba

 línkěn

 zàiyuēhàn·wēiěr·yīnmóushālínkěnérchòumíngzhāozhezhīqiányuè,zǒngtǒngdeérluó·tuō·línkěnzàixīn西dexiázhǎideyuètáishàngděngdàihuǒchēshí,méiyǒuzhànwěndiàoluòjìnguǐdàoshàngle,shízhèngyǒuliànghuǒchēyàohuǎnhuǎnkāi

 mǒurénchūshǒujiāngzhìānquándài,zhuǎnguòshēnláigǎnxièjiùmìngēnrén,quèjīngxiàn,zhèshìwénmíngxiáěrdeyǎnyuánāiwēn·,yuēhàn·wēiěrdexiōng

热门排行