奇闻异事

首页>历史趣闻 >《史记》真的是司马迁在狱中完成的吗?

《史记》真的是司马迁在狱中完成的吗?

发表时间:2017-12-17 22:31:17来源:阅读:
《史记》是一本著名的人物传记类史书,其作者司马迁更是让人敬佩。关于这本著作的完成,我们知道的版本是司马迁受了宫刑后,在狱中完成。但是事实真的如此吗?我们一起去看一下。

  qiánxiētiān,kàndàopiānwénzhāngshuōshǐshìqiāntóngzhìzàijiānxiěde,wénzhōngshuōyǒuxiēlángchēngdeguānyuánmendōukāishǐxiěshū,“liánzhōngguódeshǐdōushìqiāntóngzhìzàijiānzhōngxiěde”,“shuíyòugǎnbǎozhèngmenjiāngláishìshìxiàndàibǎndeqiānne?”wénzhāngyǒufěngwèi,dànshìqiānzhēndeshìzàizhōngxiěshǐma?

shǐzhēndeshìqiānzàizhōngwánchéngdema?">

  xiǎobiānrènwéiqiānzàizhōngxiěshǐ,fānkànzǎi:yuánfēngsānnián(qián108nián),qiānsānshísuìshí,zhèngshìzuòletàishǐlìng,yǒuhuìyuèlǎnhàncháogōngtíngsuǒcángdeqiēshūdàngànzhǒngshǐliàodehuì,biānzhěngshǐliào,biāncānjiāgǎiděngdàotàichūyuánnián(qián104nián),guóshūtàichūwánchéng,jiùdòngshǒubiānxiěshǐtiānhànèrnián(qián99nián),qiānxiàlejiān,qiānyīnshìbèipànlexíng

  èrniánhànshālelíngquánjiā,chùqiāngōngxíngtàishǐyuánnián(qián96nián)hàngǎiyuánshètiānxiàzhèshíqiānshísuì,chūhòudānglezhōngshūlìng,zàibiérénkànlái,shìzūnchǒngrènzhí”,dànshì,háishìzhuānxīnzhìzhìxiědeshūzhídàozhēngèrnián(qián91nián)quánshūwánchéng,gòng130piān,52wànyán

  cóngshǐzǎizhōngkànchū,qiānqiánxiānxiěleliùnián,érzhèxiězuòshìbǐngchéngleqīndezhìde,zàitàishǐgōngzhōngjīngxiángshuōmíngérhòuláizàizhōngdàilesānnián,zāoxiànzàitānguāndàitàihǎole,dàibiéshì西hàn,hěnhàide,shǐzhuānményǒulièchuán,háirénfàngzàiguōzhǔ,shěnwènqiāndejiùshìzhemíngzhōu

  qiānèrniánbèigōngxíng,zàihòuláixiěhǎopéngyǒurènāndexìnzhōngshuō,zhèduìshìchǐ,dànshìwéishímeháiyàogǒuhuóne?zàihàncháo,xíngyǒuliǎngzhǒngjiǎnmiǎnbàn:shìqiánshúzuì,èrshìshòuxíngqiānchūduōqiánshúzuì,shìcáijiēshòuxíngma?bìngshìde,duìrènānshūshuō,“yǐnrěngǒuhuó,yōufènzhīzhōngérzhě,hènxīnyǒusuǒjìn,lòuméishì,érwéncǎibiǎohòuqiānbǎoquánxìngmìngshìxiǎngděngchūhòuwánchéngshǐzàizāoxíngdezhōng,zěnmenéngzàizhōngxiěchéngshǐne,dǐngduō稿gǎo

shǐzhēndeshìqiānzàizhōngwánchéngdema?">

  lìngwài,tàishǐlìngshìguānzhí,xùnzhīsuǒshuō24shǐshìwángjiāngxiàngdejiā,dàishǐjiādōushìguānjiāya,leyǒuzuìdezěnmenéngháiràngzàizhōngxiěshǐshūne?zhōngyǒushímeliàozhújiǎnhòuya?zhìshuōwénwángéryǒujīngqiānéryǒushǐ,bǎiyángyǒulezhōngguórénshǐgāng,zhōngzheshǐ,hǎoxiàngchéngwéizhōngguówénhuàréndechuántǒng

  dànshìjiāyàowàngle,qínshǐhuángfénshūkēngzhīshí,jiāngzhōulièshùzhànbo,shūcáixìngmiǎnérshuōzhōngxiěshǐshìzhōngguóréndechuántǒnggèngshìshuōdào,24shǐyǒushìzàizhōngxiědene,zhèzěnmeháichéngchuántǒnglene?suǒshuōshǐzǒngshìzàichuányánzhōngjiànjiànzǒulexíngqiānquèshídǐngzheshēnjīngshénshàngdeshuāngzhòngtòngxiěwánshǐ,dànshìxiězuòchǎngquèshìzàizhōng

热门排行