奇闻异事

首页>灵异恐怖 > 鲜血淋漓 切肤之痛:浅谈吸血鬼文化

鲜血淋漓 切肤之痛:浅谈吸血鬼文化

发表时间:2016-05-28 15:43:13来源:阅读:
吸血鬼是传说中的超自然生物,通过饮用人类或其它生物的血液,能够令自身长久生存下去。那人们对于吸血鬼的文化又有多少人知道呢?下面就由本文带领大家解读吸血鬼的由来始末吧!

 shíshàng,zàiōuzhōu,cóngshǐkāishǐdeshíhòu,xuèguǐdechuánshuōtóngshímànyánchéngqiānshàngwànderénmenxiàngxìnzhèchuánshuōbìngzàihēiànyīnwéizhèchuánshuōérchàndǒu

 xuèguǐshìlǎoérshéndezhǒnglùnshàngláijiǎng,suǒwèixuèguǐ,jiěchéngwéimǒuzhǒngchéngshàngdeshīmenméiyǒuxīntiào,méiyǒu,méiyǒuwēn,érqiěyǒngshēnglǎotóngshí,menyǒudexiǎng,huìkǎo,huìjiāotán,huìchùzǒudòng,shènzhìháihuìshòushāngwáng

 mendeliàngyuǎnchángrén,érqiěyōngyǒuchángrénhuòdenéngshíshàng,wéilewéichímenzhèzhǒngshēngcúnzhuàngtài,menshíxiānxuèbānláishuō,fènxuèguǐtōngchángshírénlèidexuè,dànshìyǒufènxuèguǐshídòngshènzhìxuèguǐdexuèwéishēng

 cóngshídejìngshàngláifèn,xiēxuèguǐhuìhuànyǎngshēngchù(herd),zhèxiēshēngchùbìngfēiniúyángzhīlèidedòng,érshìxiēyīnwéimǒuzhǒngyuányīnyuàngòngxiànxiānxuèderénlèi;lìngxiēxuèguǐhuìyòngshūchǎngyòuhuòrénlèidàodeháiyǒuxiēxuèguǐtōngchángcǎigōngdefāngshìqiánghángshíxuè

 hěnduōrénrènwéi,zhīyàobèixuèguǐshílexiānxuèzhīhòu,bèishíderénjiùhuìbiànchéngxuèguǐ,zhèzhǒngkànbìngzhèngquèbèixuèguǐshíguòderénnéngwáng,dànshìbìnghuìbiànchéngxuèguǐguǒxuèguǐsuànlìngmíngrénlèibiànchéngxuèguǐ,jiāngdexuègěiduìfāngbèishízhějiēshòushízhědexuè,liǎngzhǒngxuèróngcáiyǒunéngbiànchéngxuèguǐ

 zhèzhǒngxuèróngdexiànxiànghuìdàigěibèishízhěwánquánmiàodegǎnshòu,zhèguòchéngbèichéngwéichūyōngbào”(The Embrace)zàichūyōngzhīhòu,bèishízhěbiànchéngshízhědehòu,ànzhàodǎngdejiè,xuèguǐnéngsuízhǎndehòu,érqiěmíngxuèguǐwéihòudehángwéi

 měixuèguǐdōuyōngyǒuchángréndenéngdànshìzhèzhǒngnéngbìngshìshēngláijiùyǒudeniánqīngdexuèguǐdenéngfánrénxiàngtóngdànshìsuízheniánlíngjīngyàndezēngzhǎng,xuèguǐhuìzhújiànjuéshēndenéng,cóngér使shǐbiànqiáng,lùnshàngláijiǎng,yuèniánzhǎngdexuèguǐyōngyǒudenéngjiùyuèqiángsāndàixuèguǐyōngyǒudenéngshènzhìshénměizàizhèxiēxuèguǐmiànqián,tōngchángderénshìkānde

 hěnduōliàorènwéixuèguǐhàidedōng西yǒuhěnduō,xuèguǐsuàn,shèngshuǐzhuāngzhèxiēchuánwénduōshìzhèngquèdexuèguǐzuìhàidedōng西shìyángguāngfènnéngqiángdexuèguǐduìyángguāngyǒuwēiruòdekàng,dànshìméiyǒurènxuèguǐnéngjīngshòuyángguāngdezhàoshài

 lìngwài,gāowēnduìxuèguǐyǒudìngdezhìzuòyòng,yīn,xuèguǐtōngchángdōuzàijiānhángdòng,yīnwéibáitiāndeguānggāowēndōuhuìyánzhòngdeyǐngxiǎngmendewéinéngwài,xuèguǐwánquánsuànshèngshuǐguǒyǒurényōngyǒuduānqiánglièdezōngjiāoxìnyǎng,yǒunéngyòngshíjiàzànshízhìxuèguǐ,dànshìxuèguǐjuéhuìyīnérzhìtóngyàngde,zhuāngduìxuèguǐháozuòyòng,dànguǒnéngyòngzhuāngdìngzhùxuèguǐdexīnzāng,lìngzànshízhídàochúwéizhǐ

 shíshàng,xuèguǐběnshēnbìngshìxiéède,zàirénbèichūyōngzhīhòu,tōngchángháihuìbǎoliúzhederénxìngzhèxiērénhuìrènwéimencóngqiányàng,yóudehángdòngshēnghuódànshìtóngshí,kāishǐhàiyángguāng,hàigāowēnzàibáitiānchūménhuìgǎnjiàodàoduìxiānxuèdeqiánglièwànghuìxiànkàozhōuwéiréndexuèshēnghuó

 zhèxiēxiǎngshìqiánglièzhìwánquánkòngzhìzhújiànde,dexiǎnghángwéifāngshìjiùhuìdàogǎibiànxuèguǐzàizuìchūhuìshìduìkàngdehángwéi,dànshìběnxìngzuìhòuhuìzhànshàngfēng,huìzhújiànguànxīndeshēnghuófāngshìzuìhòu,chèmíngbáilejīngshìchángréntōngchánghuìyuǎnfánhuádedài,deshēnghuó,rènrénjiēchù

 yóumenběnshēndezhì,menhuìshuāilǎo,menhuìhuózàishìjièshàngzhōuwéishìjièdebiànhuà,cóngqiándeqīnrénpéngyǒuxiàngérzhīnéngdeyòngxiānxuèshēngmìngzuòwéideshípǐnzhōuwéiderénlèiduìláishuōguòshìxiēruòxiǎodeshēngle,menjīngwánquánméiyǒuyóuméiyǒuyàozūnzhòngàirénlèilemenmiǎoshìrénlèi,érqiěshēngchūqiánglièdexīn,zuìhòu,menbiànchéngleè

 rénlèishèhuìduìxuèguǐzhǒngdelejiěbìngshēnshíshàng,jìnguǎnxuèguǐzhèlǎodezhǒngdeshǐshénhuàliúchuándeshíjiānyàngzhǎng,dànyóuxuèguǐqúndejièkòngzhì,使shǐrénlèicóngláishēndelejiěmen

 shǐshàng,rénlèiduìxuèguǐzhǒngdeshǒurènshíshǐ1484niándāngshízhěngōuzhōuchùxuèguǐdezhànzhēngzhīxiàxuèguǐqúnzàijiānchūdòng,fànwéirénlèichūyōnghěnduōfènrénjiēshòuchūyōngérdǎozhìshénjīngwěnluànyīnwéijiēshòuchūyōngderénlèizhèngzhuàngwēnxiàng仿fǎng,suǒdāngshíderénlèishèhuìrènwéizhèyòushìfànwéidewēn

 duōrénlèizàiwèiwánquánwángdeshíhòu,huòzhězàichūyōngdezuòyòngwèihuízhīqiánjiùbèimendetónglèimáixiàdexué,tiānhòu,yóumǒuzhǒngyuányīn,rénmenkāifén,xiànzhèxiēshījīngbiànle姿shì,háizhānyǒuxuè,shìrénlèichūjiēchùdàodexuèguǐcóng,xuèguǐdechuánshuōjiùzàidōngshì,西西,děngliúchuán

 xuèguǐdezhàndòuzàizhǎnkāi,zhànzhēngshēngdediǎnshìdōngshìdài,bèichūyōngderénqúnyòumànle,chéngshìcūnzhuāngbèilóngzhàozàiwángdelǎodechuánshuōzàiliúchuánzàijīngkǒngderénqúnzhōngdōngshìdāngwéilezhìzhǐbèichūyōngdexuèguǐhuó,fànwéidejuéshīdefén,měiwèilàndeshīshēnshàngdōudìngshàngliàngdedìng

 tóngshí,zōngjiāocáipànsuǒdòngyuánliàngdeshìduìxuèguǐjìnhángzhàndòu,měichǎngzhàndòudōucǎnlièdànshìzhèxiēzhàndòutōngchángdōuzhīyǒuguìzhīxiǎo,érduōshùdemínzhòngduìsuǒzhī

 shìshíshàng,chúfēizhànhuòzhězàideqíngkuàngxià,fǒuxuèguǐqúnbānshìhuìzhǔdòngfànwéidejìngōngrénlèide,yīnwéizhèshéndeqúnshēnzhībàohuìgěimendàiláizhǒnghòuguǒdànshì,réngrányǒufènxuèguǐ,yīnwéimǒuzhǒngyuányīnluànshírénlèidexuè

 1725nián,míngjiàoPierre Plogowitzdenóngmínzàibèichūyōngzhīhòubiànchénglexuèguǐ,zàimíngwéikilovadecūnzhuānglìng8rénwánglìngxuèguǐdemíngjiàoArnold Paole,lìngjiàoMedwegyadecūnzhuāngdeliàngrénkǒusàngshēng

 rénlèishèhuìduìzhèliǎngshìjiànzhòngshì,jìnhánglefànwéidediàochádànzuìhòumenduìgōngzhòngyǐnmánlediàochádezhēnxiàngànjiàndebàogàoxiànzàicúnfàngzàiwéidàngànguǎnzhōngyǒu——“Vanpir”chūxiànzhèjiùshìxuèguǐmíngchēngdeyóuláirénlèidāngzài1731niánduìèrànjìnhánglegèngshēndediàochá

 wèijun1,Fluckingerzhěngdediàocháguòchéngjiéguǒdōuzuòlexiángde,jiāoyóuHeiduquesliánduìdewèijun1guānshēngqiānmínghòujiànwénxiànwéichéngsòngbèiěrláitíngbìng1732niánzhèngshìbiǎoyìnháng

 guóguówángshíyàoqiúsàiliúgōngjué(Richelieu)ànjiàndezhèngshìjiéguǒxiěchéngxiángdebàogàochénggěizhèfènbàodàozàirénlèizhōngyǐnledehōngdòng,1832nián3yuè3,shísuìzhědebàodǎozhōngchūxiànle“vampyre”zhè,zhèshìzhōngshǒuchūxiànxuèguǐzhèhuì

 zhěngrénlèishèhuìduìxuèguǐqúnchǎnshēngledexìng,hěnduōrénkāishǐyánjiūzhèxiànxiàng,dànshìyóuxuèguǐdǎngyàoqiúxuèguǐqúnyánshǒuliùjiètiáo,suǒzhèxiēyánjiūdejiéguǒduōhuāngdànxiào

 zài1679niánchūbǎnláidezhějiáoxiànxiàngzhīshǐzhéxuézhōngzàifénzhōngjiáodexiànxiàngjiěshìwéiguǐshēn,zhèguāndiǎnzàidāngshídàoduōrénzhīchí,1728nián,láiēnzàiláichūbǎnleběnsuízàifénjiáodeshīduìRohrjiāchì

热门排行