奇闻异事

首页>科学探索 >外国人眼中1000年来中国6位世界首富

外国人眼中1000年来中国6位世界首富

发表时间:2017-12-03 15:51:05来源:阅读:
美国统计了1000年来世界上最富有的50人,其中有6名中国人,他们分别是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和坤、伍秉鉴和宋子文。 1、成吉思汗(Genghis Khan )(1162-1227) 职业: 侵略者 财富来源:

 měiguótǒngle1000niánláishìjièshàngzuìyǒude50rén,zhōngyǒu6míngzhōngguórén,menfènbiéshìchénghànlièliújǐnkūnbǐngjiànsòngwén

 1chénghàn(Genghis Khan )(1162-1227)

 zhí:qīnluèzhě

 cáiláiyuán:zhànpǐn

 chǎn:bǎiwànpíngfānggōngde

 chéngmíngyuányīn:guòzhexiūréndeshēnghuó

chénghàn

 guǒcáiyòngzhànlǐngdeláihéngliàngdehuà,chénghànjiāngbèipáilièwéicóngwèiyǒuguòdeshìjièzuìyǒuderén,dezhíshēngkāishǐliándeméngluò,ránhòukāishǐzhànlǐnglejiāngjìnbǎiwànpíngfānggōngde,bāokuòxiànzàidezhōngguó,lǎng,,miǎndiàn,yuènán,fèndecháoxiān,éluóchénghàn,demíngdàibiǎodehánjiùshìshìjiètǒngzhìzhě”,fèndezhēngzhīshìwéilerénàihǎozhōngchúncuìde,zàishàngshuìzàizhàngpéngzuìdekuài,”shēngmíng,“jiùshìzhēngrén,zhuīgǎnmen,qiǎngduómendecáichǎn,kànmenjiāréndeyǎnlèi,mendezhànyǒumendeér

 2liè(Kublai Khan)(1215-1294)

 zhí:qīnluèzhěhòu

 cáiláiyuán:chéng

 chǎn:huángjīnzhūbǎo

 chéngmíngyuányīn:gǎihuáxià

liè

 liè,chénghàndesūn,zàiduìkàngběn,dōngnányìndejun1shìhángdòngzhōngshībài,dànshìjiànlezhōngguódeyuáncháo,érqiězàiTa-tu(xiànzàideběijīng)jiànzàoleshēhuádejīngōngtíngluóduìlièshǔgōng殿diànzhōngsàndezhūbǎoguānghuīchēngshang—tu——yīngwénshīréněrzhìdejiézuò,jiùshìlái“xanadu(xiàdōu)”delínggǎnluóshífènjīngshēhuádeyànhuìshòuliè,érqiězàilièdechuánshàng,deróngbǎiduōrénde,使shǐréngǎndàohǎoxiàngzhànzàigànshàng,lièzhōngjìnlezhǐqián使shǐyòng,zàichùzhīxiàqiángde使shǐyòngérqiěméishōurénjīnyín

 3liújǐn(Liu Jin) (1452-1510)

 zhí:cháotínghuànguān

 cáiláiyuán:tān

 chǎn:huángjīnbáiyín

 chéngmíngyuányīn:zàidàoshìzhōngwēixiǎndetānlán

zhōngdeliújǐn

 zàimíngcháoshíchuánshuōzuìyǒudegōngtínghuànguān,liújǐnlànyòngzhíquánshōuliǎnleliàngdecái,dāngzuìhòuyīnwéipànbèichùxíngdeshíhòu,bèixiànyǒuqiānèrbǎiwànàngdehuángjīnèr亿qiānjiǔbǎiwànàngdebáiyínzuòwéijiào,dāngmíngcháoluòxiàwéishí,guózhōngzhīyǒusānqiānwàndàoqiānwànàngdebáiyín,ránér,liújǐndecáidebàogàonéngfēichángbèiguòfènxuànrǎn,yīnwéibiānniánshǐbiānzhě使shǐyòngzhèshìláijǐnggàodānghuànguānzhǎngquánshínéngshēngshíme

 4shēn(Ho-Shen) (1750-1799)

 zhí:huángshēnbiānderén

 cáiláiyuán:tān,huíkòu

 chǎn:huángjīn,báiyín,qiúmáo

 chéngmíngyuányīn:tānlándeyàocóngshìbīngtōudōng西chī

zhōngdeshēn

 yīngjun4zhì,yǒuxìndenánzhìxìndebài,zài1772niánshēnjìnlehuángqiánlóngdegōngtíngdāngshìwèidànshìhěnkuàibiànchénglelǎohuángdezhīlehuángzuìxiǎoshìzuìhuāndeérwéijìngǒnglezhècéngguān,zhì使shǐyǒunénglǒngdǎngpáichúyīnwéiméiyǒuréngǎnjuédehuòzhequánláiduìkàng,biàndeyǒuzuòwéishuìguǎnzhě,shēnjīngfēichángróngdàozhēnguìdepǐn;érqiěháiquànshuōniánlǎodehuángyánzhǎngxuèxīngdejun1shìhángdòng,dāngshìbīngzhèngzàiāi饿èdeshíhòu,shùliàngběnyīnfènpèigěijun1duìdejun1xiǎngzhuāngnángnèidānghuángzài1799niánjiàbēngshí,dechéngrénshàngzhuāzhùleshēn,debáiyín,jīnbǎoshíshēnzàijiān,zhìshǎoyǒuleliùqiānwànàngdebáiyín,wànqiúmáoqiānèrbǎishíkuàijīnzhuān

 5bǐngjiàn (Howqua) (a.k.a. Wu Bingjian) (1769-1843)

 zhí:màorén

 cáiláiyuán:jìnkǒu,chūkǒu,qiánzhuāng

 chǎn:qiānwànyínyuán

 chéngmíngyuányīn:zàishízuìyǒudeshāngrén

bǐngjiàn

 bǐngjiàndeqīnshìyǔnwàiguórénjiāodeshǎoshùzhōngguóshāngrénzhībǐngjiànjiāzhījiēshòubáiyíndekuǎn;menbìngshìsuǒyǒudewàiguóshāngpǐndōuxiǎngyàozài1789nián,bǐngjiànjiēguǎnleqīndeshēngjièchūliàngdeshùgěiwàiguóshāngrén(měibǎiwànyínyuán)jiāohuànfèndechuánzhīchūhuòshìgōngrèndeshànjiā,juānzèngpiànzhànzhēnghòudebǎishíwànxiàngpéikuǎndeyínyuánzàishí,bǐngjiànmíngshēngyuǎn,dexiāoxiàngréngránzàixiēyǒuguòshēngláiwǎngdeSalem, Mass., and Newport, R.I.-----měiguórénjiànzàodeguānxuánguàzhe

 6sòngwén(T.V. Soong) (1894-1971)

 zhí:jīnróngjiā,zhèngguānyuán

 cáiláiyuán:yínháng,zhàhángwéi

 chǎn:lánchóu,xiànjīn

 chéngmíngyuányīn:yòngzhōngguócáizhèngdejīntóuměiguótōngyòngchēgōng

sòngwén

 cóng1927—1949zuòwéiguómíndǎngzhèngguānyuán,sòngwénbèirènwéishì40niándàishíshìjièshàngzuìyǒudenánrénguǒshìzuìyǒuqián,dāngránbèirènwéishìzuìyǒuquánderénzuòwéiyǒugōngxiàodejiāzhī,sòngwéncóngzhīhòuxùnchéngwéimíngyínhángjiājìnjīnrónghángzài1923nián,gěijiěsūnzhōngshāndemínzhīgòngjīngfèichuànglezhōngyāngyínháng,hòuláizài1924niánbèirènmìngwéicáizhèngchénhòuchéngwéileguózài1927nián,jiǎngjièshí--sūnzhōngshāndejìngzhēngduìshǒu,sòngwéndelìngmèi,biàndeyǒuquánláisòngwénchéngwéidecáizhèngzhǎngzài1942niánbèirènmìngwéiwàijiāochén,chéngwéihuáshèngdùntuánzàizhōngguódezhǔ使shǐyòngzàizhōngguócáizhèngdequán,fènderéncáichǎntóudàowàiguódepiào,bāokuòchíyǒushìjiètōngyòngchēduōgōngdepiào

热门排行