奇闻异事

首页>科学探索 > 最新科技曝光 美国防部“剑指”太空

最新科技曝光 美国防部“剑指”太空

发表时间:2018-01-02 22:48:34来源:阅读:
据国外媒体报道,美国国防高级研究计划局正在开发一种智能机器人手臂,可以在空间站上担任交通枢纽。 DARPA的战术技术办公室副主任、前NASA宇航员帕姆梅尔罗伊认为这是一种空间能力,不仅是一个

 guówàiméibàodào,měiguóguófánggāoyánjiūhuázhèngzàikāizhǒngzhìnéngrénshǒu,zàikōngjiānzhànshàngdānrènjiāotōngshūniǔ

 DARPAdezhànshùshùbàngōngshìzhǔrènqiánNASAhángyuánméiěrluórènwéizhèshìzhǒngkōngjiānnéng,jǐnshìzhěngshìwèixīngdezhǒnggōngnéng,érnénggòuzhíhángdeduōzhǒngguǐdàorèn,jiāotōngyùnshūwéixiūjiāyóuděng,yánshēnfāngxiàngshìguǐdàoshàngdeduōgōngnéngjiāotōngshūniǔ

 zài3.6wàngōngdeguǐdàoshàng,menjiāngjiànzàozuògǎngkǒu,qiúzhuǎntóng,xuántíngzàizhèxīngqiúdemǒufāngshàngkōng

jiànzhǐtàikōng">

menjiāngjiànzàozuògǎngkǒu,qiúzhuǎntóng

 xiàngjiàoéryán,jìnguǐdàogāowéi300zhì600gōngzuǒyòu,shìqiánguókōngjiānzhànyùnhángdegāo,zhèdeguǐdàohuánjìngnéngtàiguān,zāotàikōngdewēixiǎntóngguǐdàoyào

jiànzhǐtàikōng">

tóngguǐdàogèngjiāwěndìng,méiyǒudezuòyòng

 tóngshítóngguǐdàogèngjiāwěndìng,méiyǒudezuòyòng,yīnhángtiānnénggòuchùjiàoānquánwěndìngdeguǐdàohuánjìngzhōng

 guǒyùnhángdejìnguǐdàoshàngdehángtiānshēngguǐdào,me25niánzuǒyòudeshíjiānjiùhuìluòhuíqiú,értóngguǐdàoyùnhángdehángtiān,yòngshēngguǐdào,zhìshǎobǎochíyùnháng100wànnián

 tīngláitóngguǐdàoshìyòngláiānzhìjiāotōngshūniǔchǔshèshīdefāng,yīnwéigèngjiāwěndìng,dànshìshèhuánjìngnéngjiùméiyǒumeguānle

 tóngguǐdào3.6wàngōngdegāojiējìnyuèdeshífènzhī,yīnshèshuǐpíngjiàogāo

jiànzhǐtàikōng">

tóngguǐdào3.6wàngōngdegāojiējìnyuèdeshífènzhī

 tuōleqiúdebǎohòu,hángyuánzàizhèyàngdehuánjìngzhōngzhǎngshíjiānhuódòng,yīndòngrénjiùshìwéidexuǎn

jiànzhǐtàikōng">

hángyuánzàizhèyàngdehuánjìngzhōngzhǎngshíjiānhuódòng

 xiānjìnderénshǒulèiguókōngjiānzhànshàng使shǐyòngdexiè,dàndònghuàānquánxìngchénggènggāo

 qiánměiguóguófánggāoyánjiūhuázhèngzàikāizhèyàngdexiè,deshìjiànguǐdàojiāotōngshūniǔ,gàifànwéicóngjìnguǐdàodàotóngguǐdào,shènzhìyǒuchāoyuèqiúguǐdàodenéng

热门排行