奇闻异事

首页>科学探索 >科学家们首度证实灵魂真实存在

科学家们首度证实灵魂真实存在

发表时间:2018-01-02 22:48:36来源:阅读:
帕尼尔是世界上第一个用科学实验证明“灵魂”真实存在的人。他的实验设计是这样

 zàiduìlínghúnjìnhángxuéjiěshí,xiānràngmenláitīngguānrénlínghúntàn访fǎngyīnjiāndezhēnshíshì:

 lǎojiāshìjiāde,zàijiànmǐn西shān,běnrénméiyǒushímegōngnéng,dànlǎojiāquèyǒulǎodefēng,zhèmiàndemǒuxiēxiànxiàngshìqīnyǎnsuǒjiànde

 jiùshuōzhèxiēfēngzhōngzhōngdejiàn:nóngyuèshítiānwǎnshàng,hěnduōwèichūjiàdehái,zàimǒuzhǒngshìdebāngzhùxià,línghúnchūdàoyīnjiān,tàn访fǎngjīngdeqīnrén,zàilǎojiā,zhèjiàohuāyuán

 guòchéngzhìxià:

 shǒuxiānshìbàishén,zàiyuànbǎishàngxiāngànshénwèi,shāoxiāngdiǎnzhú,yàoxiàyīnjiāndeháiyàoxiānránhòukāishǐtóuzàizhuōshàng,étóuduìzhǔnzhuōmiànběnshàngdōushìhái,dànshēnnéngyǒujiēchù

 pángbiānyǒuzhèxiēháideqīnrénshǒuzhe,shǒuzhedebānshìqīnyǒuxiēlíndāizhe,dànhěnānjìng,méiyǒurénchūshēng,zhěngfēnwéixiǎnshénshèngéryán

bàishénshàngxiāng

 deshìkāishǐle,mǒuháideshēnchūxiànchángfǎnyīng,quánshēnkāishǐchàndǒu,érqiěchàndǒudeyuèláiyuèhàiniándesuǒjiàn,bānshēnkāishǐchàndǒudehái,dōuhuìxiǎnyǒudiǎnjīngkǒng,mendōuhuìshuō:“hěnhēi,kànjiànzhèshíhòu,shǒuzàipángbiāndezhǎngbèijiùhuìānwèishuō:“yào,xiānzuòzàibiānděngděng,qiánmiànhěnkuàijiùhuìyǒuguāng

 yǒudezhǎngbèihuìānwèishuō:“xiānděngděng,detóngbànhěnkuàijiùláilehuìzhèyàngshuōshìyīnwéihuāyuánbāndōushìháijìnhángde,dànyīnwéimǒuzhǒngyuányīn,yǒudeháihěnkuàijiùxiàdàoyīnjiān,yǒudejiàomànyǒudeháixià,xiàde,shēnjiùhuìyǒuchàndǒudefǎnyīng

 línghúnjìnyīnjiāndeháikāishǐdàizheqiāng,shēnzhíshìchàndǒude,huìzhíshuōzhehuà,dōushìmiáoshùmenshēnbiāndeqíngjǐngshuōháishìhěnhēi,hěn,hǎoxiànghěndǒu,kànjiàndōng西yǒuxiēgǎnzàizǒude,huìzuòzàiyīnjiāndeshàngděnghuāyuándetóngbàn,jiébànérhángguǒděngdàole,menhuìshuō:“mǒumǒuláile,zǒu

 méiguòduōjiǔ,menshuō,qiánmiànhǎoxiàngyǒuguāngle,yuèláiyuèqīngchǔle,hǎozǒulepángbiāndezhǎngbèimenhuìmenshuōzhíwǎngqiánzǒumenhuìnánnán,shuōshēnbiāndejǐnghěnměi,hěnduōhuāduǒděngděngdehuà

 hěnkuàide,menshuōkànjiànle,zàikànzhemen,jiùzàihěndehuāyuándeménkǒupángbiāndezhǎngbèihuìwènzhèdezhǎngxiàng穿chuānzheděngděng,menmiáoshùdejīngrényàngzhǎngbèimenzhèshíhòuhuìyǐndǎoxiàyīnjiāndehái,suíshēndàixiàdesònggěizhè

línghúnchūqiào

 zhèxiēlínghúndàoleyīnjiāndeháishēnzhídōushìbǎochízhechàndǒu,menzàiyīnjiāndàoshímejiùhuìcóngzuǐshuōchūláiyǒudeháizhídōuzheshuō,yǒudejiàodǎn,huìzàigāngxiàdàoyīnjiānzànshídejīnghuānghòutíngzhǐqiāng

 jiēzhe,menhuìshuōmendàijìnlehuāyuán,huāyuánquándōushìhuā,dànzhèxiēhuādōuyǒudāndehuāpénzhèxiēhuā,shìdàibiǎohuózàiyángjiānderén,huózàishìshàngdeměirén,zàiyīnjiāndōuxiàngyīngdedōuyǒupéndàibiǎodehuā,érshìderénméiyǒu

 zhèshíhòu,zhǎngbèimenjiùhuìyǐndǎoshuō:“jiàodàikànkànmǒumǒuréndehuāmendemiáoshù,huìhěnqíngdàizhemenzhǎomǒumǒuréndehuāpénzhǎodàomǒumǒuréndehuāhòu,menjiùhuìmiáoshùpénhuādeqíngjǐng,yǒudehuāzhǎnghěnmàoshèng,hěn绿;éryǒudehuāzhǎngshū,huáng……

 shuōláijiānéngxìn,huāzhǎngmàoshèngde,xiànshízhōnghuózàishìshàngderénshēnjiùshìhěnhǎo,jiātíngshìdōucuò,běnshàngméiyǒudàoshímebìngzāinánde;érhuāzhǎngshū,huángde,xiànshízhōngderénjiùzhēndejiùshìshēnyǒuyàng,shēnghuóshàngduōyǒuèyùncóngláiméiyǒuguòpiānchàde

 zhèshíhòu,zhǎngbèimenhuìjiāodàixiēhái,yàoduōsònggěi,duōshuōhǎohuàděngděng,yàokěnqiúxiēzhǎnghǎodehuāzhàohǎo,yàngdehuà,huózàishìshàngderéncáihuìshǎoxiēbìng,shǎoxiēzāinánděngděng,xiēlínghúnjìnyīnjiāndeháidōuzhàobàn

línghúnchūqiào

 jiēzhe,menhuìgēnzhǎngbèidefēn,zàiwèidedàilǐngxià,jiàndàojīngshìdeqīnrén,zhīdàozhèxiēqīnrénzàiyīnjiānguòzěnmeyàng,quēshǎoshíme,fángleméiyǒu,yǒuméiyǒuqiánhuāděngděngdeshìshìdeqīnrényǒushímehuàyàoduìyángjiāndeqīnrénshuōtōngguòzhèxiēháichuán

 yǒu,línshìdeqīnchuánhuàshuō,zàishìdeshíhòu穿chuānguòdeshuāngxiéháiliúzàimǒuguìxià,hěnhuān,yàoshāogěilínzhíshuōyīnggāiméiyǒuā,shìdeshíhòudōudedōng西dōushāogěilehòuláizàizhǎo,zhēndezàizàishìshízhùguòdefángjiānguìxiàzhǎodàoleshuāngxiéguìyīnwéijiào,hěnzhòng,dāngshíméiyǒunuóchūláiguò……lèidehěnduō

 shìshàngderénzhīdàoleyīnjiāndeqīnrénquēshǎoshíme,dōuhuìmǎiláishāogěiyīnjiāndeqīnrénfángledejiùmǎifángshāogěimen,méiqiánhuādejiùshāozhǐqiángěimen

 línghúnjìnyīnjiāndezhèxiēhái,zhěngguòchéngjiùshífènzhōng,shēnzhídōushìzàichàndǒuzhuàngtàixiàde,yǒudehuìhànlínděngzhǎngbèijiāodàideshìqíngdōuchàduōle,zàizhùxiāngháiméishāowánzhīqián,shǒuzàimenshēnbiāndeqīnrénjiùhuìyòngshǒupāimendejiānbǎng,zhàohuànmencóngyīnjiānhuílái,érqiānwànnéngděngdàoxiānghuǒmièle,mendeshuōshì,xiānghuǒdànmièle,mendelínghúnjiùhuíláile,jiùsuànhuíláilehuìshǎohúnde

 dāngyǒurénpāilezhèxiēháidejiānbǎngzhīhòu,hěnguàide,zhèxiēlínghúnháizàiyīnjiāndeháidùnshítíngzhǐlechàndǒu,mànmànhuīpíngjìng,huìérjiùxǐngláile,jiùxiàngzuòlemèngyàngde,zhīshìdōuxiǎnhěnbèi,xiàngtuōdeyàng,yǎnjiǎoliúyǒulèishuǐ

línghúnchūqiàoshídeqíngjǐng

 shìhòu,dāngbiérénzàiwènmenzàiyīnjiāndeqíngjǐng,hěnguàide,mendōuméiyǒuledāngshíde

 suǒshuōdezhèxiē,shìqīnyǎnsuǒjiàn,zàilǎojiāxiēnián,měiniándōuhuìdàohuāyuándexiànchǎngxiēlínghúnxiàyīnjiāndehái,juéshìzàibiǎoyǎnhuòzhějiǎzhuāng,suǒyǒudeqiēguòchéngdōufēichángzhēnshí,dàoxiànzàiháizài

 guǎnshàngmiànsuǒshuōdelínghúnchūqiàoxiàdàoyīnjiāndeànshìfǒushǔshí,rénlèiduìlínghúndetànsuǒzhíméiyǒutíngzhǐ,érzuìjìnxuéjièchuánchūjīngrénxiàn:xuéjiāshǒuzhèngshírénlèilínghúnzhēnshícúnzài!

 jīngrénxiàn:xuéjiāshǒuzhèngshírénlèilínghúnzhēnshícúnzài!

 rénlèizhēndeyǒulínghún?qiānbǎiniánlái,zhèshìrénmenzhídōuzàizhēnglùndewènzhǎndàojīntiān,menjīngyóukànjiàndezhìyánjiūdàolekànjiàndeyuánzhìkuādàozhōngwēixiànzàiyòuxiànlezhōngwēigèngxiǎozhì——chāoxiánxuéjiāshuō,rénlèidelínghúnjiùshìchāoxián

 chāoxiánshìzhǒngxuélùnxuéjiāmenrènshíjiǔ1968nián,jiāluèěrxiànlexiándexínghòu,àoshìjìnjiěwéixiǎotuánlèixiàngjīnyàngniǔdǒudòngdeyǒudànxìngde线xiànduànhòuláijièyǒulechāoxiánlùnxiànzàixuéjiāmenbiànrènwéi,zhìshìjièshìyóuchāoxiándezhèndòngchǎnshēngdechāoxiánshìzhòuyǒushēngmìngshídezuìwēixiǎodeshēngmìngrénlèidelínghúnshíjiùshìzhōngzhǒngchāoxiánjièzhōngchùdàolelínghúndehuánjiēérzàirénlèidelínghúnshēnchùdōuduìlínghúnhěngǎnxìngxiànzàizàishìjièdōuyǒuleyánjiūlínghúndeshíyàngòuxuéjiāzhìyánjiūlínghúndecúnzài

 zàiyīngměiguó,xuéjiāyánjiūlehěnduōbīnyàndelínchuángànbìngjiānglínghúndìngwéimǒuzhǒngxíngshìcúnzàidenéngliàngchǎng

chāoxiánlùnzhōngdekōngjiānjiégòu

 yīngguóshēngshān.ěrshìshìjièshàngyòngxuéshíyànzhèngmínglínghúnzhēnshícúnzàideréndeshíyànshèshìzhèyàngde:guǒbìngrénhòulínghúnnéngpiāolái,háinéngkàndàodeshēn,kàndàoshēngmenzàiqiǎngjiùdeshēn,kàndàotiānhuābǎnshàngdedēng,meguǒzàitiānhuābǎndexiàfāngfàngkuàibǎn,bǎndeshàngmiànfàngxiēxiǎo(zhīyǒushānzhīdàoshìshíme,biérénzhīdào),melínghúnjiùyīnggāinéngkàndàozhèxiēxiǎoguǒzhèbìngrénnéngbèiqiǎngjiùguòlái,nénggòushuōchūbǎnshàngdexiǎoshìshíme,mejiùnéngfènchūlínghúndàoshìpiāomiǎodexiǎngxiàngne,háishìguāncúnzàideshí

 shānduì100duōbìngrénjìnhángleyánjiū,xiànzhōngyǒuhěnduōbèiqiǎngjiùguòláidebìngrénxǐngláihòunéngshuōchūlínghúnshíkàndàodejǐngxiàng,biéshìbǎnshàngdexiǎo,shuōdequándōuduìshāndeshíyànhuòlechénggōng

 shāndeshíyànyǒukāichuàngxìngde,shìshìjièshàngshǒuyòngxuéshíyàndefāng,zhèngshílelínghúndeguāncúnzàilínghúnshìguāncúnzàideshí,yǒudìngdexiǎo,piāolái,dòng,shìrénshēngmìngcúnzàidelìngzhǒngxíngshì,érshìpiāomiǎodexiǎngxiàng

 6yuè20,shānyīngyāozàixiūdùnláixuézuòlewéibīnyàn:tòushìnǎowángháishìtòushìménxīndeshíxué?”debàogào,shānháijièshàolexiàyánjiūqíngkuàng:yīngguójiānghuāfèi140,000yīngbàngjìnhángxīnzāngtíngdebīnyàndeduōxuéyánjiū;měiguóxiūdùnbèixuéyuànjiāngjìnhángshíyīnbiǎoguāndeyánjiū;háiyǒuyīngguóměiguójìnhángdeyánjiū

 zuìhòushānfàngyìnglediǎnxíngdeyǒuguòbīnyànjīngréndetánhuàxiàng,bìnghuíletīngzhòngchūdewèn

chāoxiánlùnzhōngdekōngjiānjiégòu

 chāoxiánlínghúnxuédōujiēkāilexuéshéndemiànchùlínghúnduōwéikōngjiān,ràngmendàoquánxīndeshìjièhuòtōngguòchāoxiánlínghúnxuégèngjiālejiěrénlèiběnshēn

热门排行